POKROČILÉ ORGANICKÉ MATERIÁLY A BIOMATERIÁLY

organicka elektronika fotonikaLaboratoř organické elektroniky a fotoniky

 

organicka elektronika a fotonika

Laboratoř se zabývá aplikovaným a základním výzkumem v oblasti pokročilých organických materiálů v elektronice a fotonice. Nabízíme expertýzy v oblasti organické syntézy funkčních materiálů, charakterizace a studia elektronových, optických, elektrických a optoelektrických vlastností a návrhu, konstrukce a charakterizace součástek a zařízení pro organickou elektroniku, senzoriku a fotoniku.

VÝZKUMNÉ ZAMĚŘENÍ LABORATOŘE

Laboratoř je specializovaná na syntézu nových funkčních látek, nanášení a charakterizaci tenkých vrstev, konstrukci prototypů a modelových součástek a na studium vlastností všech těchto částí. Důraz je zejména kladen na nalezení a porozumnění vztahu mezi strukturou molekul a jejich sledovanými vlastnostmi, které ovlivňují nejen jejich parametry molekulární, ale i vlastnosti nano-, mikro- a makroskopické. Mezi studované materiály patří oligomery a polymery, nízkomolekulární látky a látky biologické a bioanalogické. Ty pak tvoří aktivní složky zařízení jako jsou organické solární články, organické luminiscenční diody a displeje, senzory a optické komponenty. Laboratoř spolupracuje s mnoha domácími a zahraničními organizacemi a průmyslovými partnery. Iniciuje, řeší a spolupodílí se na řešení národních ale i mezinárodních projektech a to i v rámcových programech Evropské unie.

LOEP 3 LOEP 4


INSTRUMENTÁLNÍ ZAMĚŘENÍ LABORATOŘE:

LOEP 1 LOEP 2 Thin Layers 1

Z hlediska instrumentária je Laboratoř organické elektroniky a fotoniky tvořena pěti oblastmi: (i) Organická syntéza, která se zabývá návrhem, syntézou a chemickou modifikací nových funkčních molekul, (ii) Optická charakterizace, která zkoumá elektronové jevy ve studovaných materiálech a zařízeních pomocí základních a pokročilých optických metod, (iii) Elektronická a optoelektronická charakterizace zaměřená na elektrické jevy (generace, transport a rekombinace náboje), (iv) Dielektrická spektroskopie zaměřená na studium dielektrických spekter pomocí impendanční spektroskopie a elipsometrie a (v) Příprava tenkých vrstev kde je k dispozici široká škála technik pro nanášení z roztoků i z pevné fáze.

 

 • ORGANICKÁ SYNTÉZA

  Laboratoř organické syntézy je součástí Centra materiálového výzkumu a využívá široké zkušenosti v oblasti organické syntézy a technologie. Je zaměřená na vývoj a výzkum nových organických sloučenin, oligomerů a polymerů využitelných v organické elektronice. Dalším ze spektra zájmů je zakázková syntéza molekul a chemických specialit vhodných pro farmaceutický a chemický průmysl.

  Fundamentální platforma výzkumu je zaměřená na syntézu aromatických heterocyklických sloučenin, využívání organokovový sloučenin a jiných konvenčních oblastí organické syntézy, které vedou k přípravě nových molekul s potenciálním aplikačním vyžitím.

  Laboratoř organické syntézy nabízí odpovídající servisní zázemí ve formě laboratorního výzkumu a vývoje, procesu optimalizace spojeného s převodem technologií na pilotní zařízení a v neposlední ředě spolupráci s tuzemskými i zahraničními firmami.

  synthesis 1 synthesis 2 synthesis 3

 • OPTICKÁ CHARAKTERIZACE

  Laboratoř je zaměřena na charakterizaci elektronových procesů pomocí optických metod. Mezi základní charakterizace patří absorpční a fluorescenční spektra, dále pak určení kvantových výtěžků fluorescence a doby života excitovaných stavů. Laboratoř se také zabývá studiem přenosu energie a náboje v systémech pro organickou elektroniku (solární články, elektrolumniscenční diody) a biologických materiálech (DNA). Dále je pozornost zaměřena na výzkum materiálů pro použití v nelineární optice (např. dvoufotonová absorpce) a pro konstrukci organických pevnolátkových laserů (např. zesílená spontánní emise).

  Kromě standartních zařízení pro charakterizaci absorpčních a fluorescenčních spekter, anizotropie, kvantových výtěžků a dob života excitovaných stavů, disponujeme i moduálním experimentálním vybavením, které může být konfigurováno dle požadavků konkrétního experimentu. To nám umožňuje provádět speciální experimenty, které s pomocí komerčních zařízení nejsou možné, nebo jsou příliš nákladné. K dispozici je i možnost měřit ve vakuu, v inertní atmosféře a při nízkých teplotách (77K).

  • Absorpční a fluorescenční spektrofotometry
  • Pulsní pikosekundový Nd:YAG laser s druhou, třetí a čtvrtou harmonickou vlnovou délkou
  • Laditelný pulsní pikosekundový optický parametrický generátor (brzy k dispozici)
  • Intenzifikovaná CCD kamera pro spektroskopii (rozlišení od 2ns) se spektrografem
  • Fotonásobiče pro UV, VIS a NIR oblasti
  • Monochromátory, kontinuání a pulsní světelné zdroje, měřiče výkonu a další komponenty

  Optics1 Optics2 Optics3

 • ELEKTRONICKÁ A OPTOELEKTRONICKÁ CHARAKTERIZACE

  Elektronické a optoelektronické charakterizační techniky jsou využívány jak pro základní, tak pro aplikovaný výzum neuspořádaných materiálů – polykrystalických i amorfních a organických kovů, polovodičů a izolantů. Základní výzkum zejména sestává z určení elektronové strutury (energie vodovostního a valenčního pásu, zakázaného pásu a dopovaných hladin) a charakterizace fotogenerace, pohyblivosti a rekombinace náboje ve studovaných materiálech. V aplikovyném výzkumu jsou metody využívány pro charakterizaci polovodičových zařízení jako jsou usměrňující a fotovodivé diody, solární články, tranzistory řízené polem a senzory.

  Většina přístrojového vybavení splňuje požadavky pro elektrickou charakterizaci nízkých napětí (nano- a mikrovolty) and nízkých proudů (od stovek femtoampér). Experimentální aparatury jsou řízené počítačem, což zabezpečuje přesnost analýz. Při nutnosti zabránění degradeace materiálů může být charakterizace prováděna ve vakuu.

  Pracovníci jsou nejenom zkušení v provádění jednotlivých expertýz ale také vyvýjí vlastní hardware a software pro měření. Je tedy možno pokrýt i specifiké požadavky zákazníků na tyto expertýzy.

  • Fotovodivost (spektrálně a časově rozlišená)
  • Solární simulátor třídy AAA s kompletní charakterizaci solárních článků (LotOriel)
  • Elektroluminescence – integrální a spektrálně rozlišená
  • Aparatura pro voltampérovou charakterizaci
  • Teplotně modulovaná spektrokopie proudů omezených prostorovým nábojem (TM-SCLC) (bude k dipozici)
  • Čtyřbodová metoda měření plošného elektrického odporu
  • Charakteizace organických trasistorů řízených polem
 • DIELEKTRICKÁ SPEKTROSKOPIE

  • Impedanční analyzátor
  • Elipsometr Uvise (Horiba JobinYvon)

  elipsometer1

 • PŘÍPRAVA TENKÝCH VRSTEV

  Dostupné vybavení zahrnuje základní i pokročilé techniky pro depozice tenkých vtstev. Důraz je kladen na „mokré“ a nízkonákladové depoziční techniky. K dipozici je ale i vakuové napařování včetně pazmatických procesů.

  Metoda rotačního lití a inkoustový tisk jsou vhodné pro depozice tenkých vrstev z rozpustných polymerů a nízko molekulárních látek. Vakouvé depoziční techniky jsou využívány pro nerozpustné materiály. Sprejování a elektroforetická depozice jsou v současnosti vyvíjeny pro použití špatně rozpustných látek. Depoziční techniky budou přesunuty do čistých (bezprašných) prostor. Dále bude k dispozici depozice v ochrané atmosféře bez přítomnosti kyslíku a vodních par (gloveboxy).

  • Materiálová tiskárna Dimatix (ink-jet)
  • Technika rotačního lití (spin-coating)
  • Sprejování (ve výstavbě)
  • Elektroforetická depozice (ve výstavbě)
  • Vakuové napařování

  Thin Layers 1 Thin Layers 2

  Thin Layers 4 Thin Layers 5

 

VĚDA A VÝZKUM

VÝZKUMNÝ TÝM

prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D.

prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D.

odborný garant programu
(scientific advisor)


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
TEL +420 541 149 300

doc. Mgr. Martin Vala, Ph.D.

doc. Mgr. Martin Vala, Ph.D.

vedoucí výzkumník
(head of laboratory)


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
TEL +420 541 149 385

doc. Mgr. Ivaylo Zhivkov, Ph.D.

doc. Mgr. Ivaylo Zhivkov, Ph.D.

výzkumník
(senior researcher)


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
TEL +420 541 149 464

Ing. Jozef Krajčovič, Ph.D.

Ing. Jozef Krajčovič, Ph.D.

výzkumník
(senior researcher)


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
TEL +420 541 149 433

RNDr. Stanislav Luňák, CSc.

RNDr. Stanislav Luňák, CSc.

výzkumník
(researcher)

DOC. ING. OTA SALYK, CSC.

DOC. ING. OTA SALYK, CSC.

výzkumník
(senior research)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
TEL +420 541 149 395

ING. STANISLAV STŘÍTESKÝ

ING. STANISLAV STŘÍTESKÝ

výzkumník
(junior researcher)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ING. JAN POSPÍŠIL, PH.D.

ING. JAN POSPÍŠIL, PH.D.

výzkumník
(junior researcher)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ING. LUKÁŠ OMASTA

ING. LUKÁŠ OMASTA

výzkumník
(junior researcher)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ING. MICHAL HRABAL

ING. MICHAL HRABAL

výzkumník
(junior researcher)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PROF. ING. OLDŘICH ZMEŠKAL, CSC.

PROF. ING. OLDŘICH ZMEŠKAL, CSC.

výzkumník
(senior researcher)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
TEL +420 541 149 401

Kontaktní osoba

doc. Mgr. Martin Vala, Ph.D.

doc. Mgr. Martin Vala, Ph.D.

vedoucí laboratoře
(head of laboratory)


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
TEL +420 541 149 411

Kontakty

Mgr. Martin Bartoš

obchodní manažer centra
(business Manager)


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
TEL +420 541 149 446

Mgr. Lucie Hrbková

finanční manažerka
(financial Manager )


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
TEL +420 541 149 482

Mgr. Zuzana Burešová

projektová manažerka
(project Manager )


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
TEL +420 541 149 814

Dagmar Terichová

kancelář
(office)


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
TEL +420 541 149 813

Marta Horáčková, DiS.

personalistka
(HR Specialist )


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
TEL +420 541 149 314